ACFEM-RetinaNet Algorithm for Remote Sensing Image Target Detection
LIN Wenlong, Alifu·Kuerban, CHEN Yixiao, YUAN Xu
Computer Engineering and Applications . 2024, (1): 245 -253 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2208-0240