Handwritten Character Recognition Model Based on Discriminant Convolutional Neural Network
QU Xiwen, WU Xiang, HU Mianjun, HUANG Jun
Computer Engineering and Applications . 2023, (22): 151 -157 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2208-0108