Review of Research on Application of Vision Transformer in Medical Image Analysis
SHI Lei, JI Qingyu, CHEN Qingwei, ZHAO Hengyi, ZHANG Junxing
Computer Engineering and Applications . 2023, (8): 41 -55 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2206-0022