Feature-Balanced UAV Aerial Image Target Detection Algorithm
XU Jian, XIE Zhengguang, LI Hongjun
Computer Engineering and Applications . 2023, (6): 196 -203 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2111-0075