Survey of Evaluation Metrics and Methods for Semantic Segmentation
YU Ying, WANG Chunping, FU Qiang, KOU Renke, WU Weiyi, LIU Tianyong
Computer Engineering and Applications . 2023, (6): 57 -69 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2207-0139