Survey of Deep Learning Algorithms for Agricultural Pest Detection
JIANG Xinlu, CHEN Tian’en, WANG Cong, LI Shuqin, ZHANG Hongming, ZHAO Chunjiang
Computer Engineering and Applications . 2023, (6): 30 -44 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2205-0604