Lightweight Research of YOLOv5 Target Detection
HE Yu, TIAN Junwei, ZHANG Zhen, WANG Qin, ZHAO Peng
Computer Engineering and Applications . 2023, (1): 92 -99 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2206-0231