Image Caption with ELMo Embedding and Multimodal Transformer
YANG Wenrui, SHEN Tao, ZHU Yan, ZENG Kai, LIU Yingli
Computer Engineering and Applications . 2022, (21): 223 -231 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2103-0426