CA-YOLOv5 for Crowded Pedestrian Detection
CHEN Yixiao, Alifu·Kuerban, LIN Wenlong, YUAN Xu
Computer Engineering and Applications . 2022, (9): 238 -245 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2201-0058