Survey of IoT Forensics
LIANG Guangjun, XIN Jianfang, WANG Qun, NI Xueli, GUO Xiangmin, XIA Lingling
Computer Engineering and Applications . 2022, (8): 12 -32 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2201-0014