Image Object Detection Algorithm Based on Adaptive Focal Loss
XIAO Zhenjiu, KONG Xiangxu, ZONG Jiaxu, YANG Yueying
Computer Engineering and Applications . 2021, (23): 185 -192 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2104-0321