Facial Expression Recognition Combined with Improved VGGNet and Focal Loss
CUI Ziyue, PI Jiatian, CHEN Yong, YANG Jiezhi, XIAN Yan, WU Zhiyou, ZHAO Lijun, ZENG Shaohua, LYU Jia
Computer Engineering and Applications . 2021, (19): 171 -178 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2007-0492