Survey on Zero-Shot Learning
WANG Zeshen,YANG Yun,XIANG Hongxin, LIU Qing
Computer Engineering and Applications . 2021, (19): 1 -17 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2106-0133