Survey of Medical Image Segmentation Algorithm in Deep Learning
PENG Jing, LUO Haoyu, ZHAO Gansen, LIN Chengchuang, YI Xusheng, CHEN Shaojie
Computer Engineering and Applications . 2021, (3): 44 -57 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010-0335