Resource Allocation Framework Based on Deep Neural Network in Fog Radio Access Network
ZENG Shulei, LI Xuehua, PAN Chunyu, WANG Yafei, ZHAO Zhongyuan
Computer Engineering and Applications . 2020, (24): 78 -84 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1911-0204