Multi-target Detection Based on Improved SSD Algorithm
MA Yuandong, LUO Zijiang, NI Zhaofeng, XU Bin, WU Fengjiao, SUN Shouyu, YANG Xiuzhang
Computer Engineering and Applications . 2020, (23): 23 -30 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2006-0130