Design of Reward Function in Deep Reinforcement Learning for Trajectory Planning
LI Yue, SHAO Zhenzhou, ZHAO Zhendong, SHI Zhiping, GUAN Yong
Computer Engineering and Applications . 2020, (2): 226 -232 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1810-0021