Time-Energy Optimum Trajectory Planning for Industrial Robot
PU Yuxue, SHU Pengfei, JIANG Qi, CHEN Weizhong
Computer Engineering and Applications . 2019, (22): 86 -90 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1903-0413