Identification Method of “Professional Whistleblower” Based on Class Imbalance Problem
YI Chengqi1, HUANG Qianqian1, WANG Congyu2, ZHANG Hecan3, JIN Xiaokun4, WANG Jiandong1
Computer Engineering and Applications . 2019, (14): 1 -7 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1905-0068