Auto Tunning for In-Situ Volume Depth Image Generation Based on Particle Swarm Optimization Algorithm
HONG Tianlong, XIE Lijun, HE Lisha, NI Zhongyi, ZHENG Yao
Computer Engineering and Applications . 2019, (11): 237 -243 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1802-0008