Research and Realization of Flow Field Dynamic Visualization Based on Geometric Shader
FAN Yu1, LV Xiaoqi1,2, ZHANG Jikai1, WANG Yueming1, ZHANG Xinxue1
Computer Engineering and Applications . 2019, (9): 157 -161 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1801-0298