Survey of Spark-Based Parallel Association Rules Mining Algorithm
LIU Liping1, ZHANG Xinyou1, NIU Xiaolu2, GUO Yongkun1, DING Liang1
Computer Engineering and Applications . 2019, (9): 1 -9 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0425