Parallel Coordinate Improvement Method for Category Data Analysis
CHEN Hongqian1,2, CHENG Zhongjuan1,2, YANG Qianyu1,2, LI Hui3
Computer Engineering and Applications . 2019, (8): 175 -181 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1801-0191