Adaptive Fuzzy [C]-Means Clustering Data Fusion Algorithm
WU Huihui1, GAO Shuping1, PENG Hongming2, ZHAO Yi1
Computer Engineering and Applications . 2019, (5): 26 -35 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0044