SDN Virtual Honeynet Based on Mimic Defense Mechanism
LIAN Zhe, YIN Xiaochuan, XI Xi, TAN Ren
Computer Engineering and Applications . 2019, (1): 109 -114 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1709-0175