Combined use of PCA and random forests to identify high-informative SNP loci:application in sheep population identification
LIU Yueli1, QIN Xizhong1, HE Sangang2, LI Wenrong2, WANG Yue1, JIA Zhenhong1, LIU Mingjun2
Computer Engineering and Applications . 2018, (16): 235 -240 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1704-0408