Survey on example learning-based single image super-resolution technique
LI Yunhong, WANG Zhen, ZHANG Kaibing, ZHANG Weichuan, YAN Yadi
Computer Engineering and Applications . 2018, (15): 13 -21 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1805-0038