Large vehicle logo detection and recognition based on Edge Boxes
LI Xiying1,2,3, LV Shuo1,2,3, JIANG Qianyin1,2,3, YUAN Minxian1,2,3, YU Zhi1,2,3
Computer Engineering and Applications . 2018, (12): 152 -159 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1702-0099