New BP neural network based on adaptive flower pollination algorithm
BIAN Jinghong1, HE Xingshi1, FAN Qinwei1, YI Baomin2
Computer Engineering and Applications . 2018, (3): 50 -56 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1609-0179