Dynamic pruning search algorithm that must go through certain node set
YAO Bo1, FENG Hongwei1, GAO Yuan2, MA Jiali1, FENG Jun1
Computer Engineering and Applications . 2017, (15): 57 -62 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1610-0296