Comparing of probabilistic logic, uncertain logic and fuzzy logic
SHI Xiaojing, ZHANG Xingfang
Computer Engineering and Applications . 2017, (12): 50 -52 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1601-0423