Effective time series outlier detection algorithm based on segmentation
ZHOU Da-zhuo 1,2,LIU Yue-fen 2,MA Wen-xiu 2
Computer Engineering and Applications . 2008, (35): 145 -147 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.35.044