Hierarchy distributed route structure
WANG Jian-rong 1,YU Jian 1,2,YU Mei 1,GU Yuan-hong 2,ZHAO Zheng 1
Computer Engineering and Applications . 2008, (33): 101 -104 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.33.031