Image super-resolution reconstruction based on ICM algorithm
TANG Li-huan,CHEN Hui,LV Xiao-qian,KONG Fan-hui
Computer Engineering and Applications . 2010, (12): 153 -154 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.12.045