Security analysis of group signature scheme based on RSA
ZHANG Jian-zhong,WANG Yong-feng,ZHANG Yi-lin
Computer Engineering and Applications . 2010, (22): 121 -123 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.22.036