Application of Parallel Attention Mechanism in Image Semantic Segmentation
ZHANG Han, ZHANG Dexiang, CHEN Peng, ZHANG Jun, WANG Bing
Computer Engineering and Applications . 2022, (9): 151 -160 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2011-0476