Survey of Multimodal Data Fusion
REN Zeyu, WANG Zhenchao, KE Zunwang, LI Zhe, Wushour·Silamu
Computer Engineering and Applications . 2021, (18): 49 -64 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2104-0237