Improved Ghost Machine Gesture Interaction System Based on Lightweight OpenPose
TAN Lixing, LU Jiaqi, ZHANG Xiaonan, LIU Yuhong, ZHANG Rongfen
Computer Engineering and Applications . 2021, (16): 159 -166 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2004-0201