Multi-head Attention Pooling-Based RCNN Model for Text Classification
ZHAI Yiming, WANG Binjun, ZHOU Zhining, TONG Xin
Computer Engineering and Applications . 2021, (12): 155 -160 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2003-0276