Two-Level Optimal Dispatching of Active Distribution Network Considering Source-Load Interaction
WEN Da, CUI Shuangxi, FAN Xiaochao, JIANG Guojun
Computer Engineering and Applications . 2021, (10): 259 -265 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2002-0242