Research Progress of Multi-label Text Classification
HAO Chao, QIU Hangping, SUN Yi, ZHANG Chaoran
Computer Engineering and Applications . 2021, (10): 48 -56 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2101-0096