Topic Community Discovery Model Incorporating Topic Similarity Weight
QIAN Yunyun, YANG Wenzhong, YAO Miao, LI Hailei, CHAI Yachuang
Computer Engineering and Applications . 2021, (5): 107 -114 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1911-0452