Malicious Code Family Detection Technology Based on CNN-BiLSTM
WANG Guodong, LU Tianliang, YIN Haoran, ZHANG Jianlin
Computer Engineering and Applications . 2020, (24): 72 -77 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1911-0001