Adaptive Margin Loss for Vehicle Appearance Segmentation
XIAO Yao, QIN Zhengxiao, LI Zhenxing
Computer Engineering and Applications . 2020, (2): 184 -189 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1904-0485