Studies of Mandible Joint and Guide Plate Design in Haptic Feedback Virtual Surgery
WU Qifan1, ZHANG Jing1, LIU Kai1, TANG Wei2, TIAN Weidong2
Computer Engineering and Applications . 2019, (5): 226 -231 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1711-0010