Research Overview of Variational Auto-Encoders Models
ZHAI Zhengli, LIANG Zhenming, ZHOU Wei, SUN Xia
Computer Engineering and Applications . 2019, (3): 1 -9 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1810-0284