Crack recognition of 3D rock images
XIA Chenmu, TENG Qizhi, QING Linbo, WU Xiaohong, HE Xiaohai
Computer Engineering and Applications . 2018, (17): 186 -191 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1705-0224