Visual navigation of mobile robot based on generalized predictive control
FU Yao 1,ZHANG Chong-wei 1,BAO Wei 1,XU Yu-hua 1,WANG Mu-lan 2
Computer Engineering and Applications . 2009, (31): 230 -232 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.31.069