Humanoid predictive control of stabilization walking for biped robot
JING Cheng-lin,LI Zu-shu,XUE Fang-zheng
Computer Engineering and Applications . 2010, (23): 21 -24 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.23.006