Research and application on 3D IFS interpolation in DEM
HE Wen-bin 1,2,NIU Zheng 1,LIANG Li-jiao 3
Computer Engineering and Applications . 2009, (33): 141 -143 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.33.046